Pusselbitar till helhetsperspektivet

Frigör företagets och medarbetarnas fulla kapacitet genom att utgå från ett helhetsperspektiv. Helklart hjälper er att göra en grundlig nulägesanalys och tillsammans enas vi om insatser där de behövs som mest.

Ordning&reda

Ordning & reda

Ett företags framgång och attraktionskraft är beroende av ordning och reda. Helklart sätter sig in i företagets siffror och får på så sätt en ingång till företagets hjärta och dess medarbetare. Det vi lyckas förbättra här kommer att ha en långsiktig positiv effekt.

Ordning & reda i praktiken

 • Säkerställa relevanta dokument (t.ex. aktiebok, avtal och försäkringar)
 • Skapa en modern och automatiserad redovisning, med hjälp av dagens teknik
 • Ta fram anpassad och kontinuerlig rapportering som kan fungera som beslutsunderlag
 • Analysera siffror för att härleda vad som påverkar lönsamheten
 • Undersöka vad som mäts/följs upp och om det går i linje med vad företaget vill åstadkomma
 • Ha regelbundna, verksamhetsnära, proaktiva och personliga möten
 • Utgöra bollplank/rådgivare
Effektiva-processer

Effektiva processer

Ett företag kan ha den mest kompetenta personalen och den mest fantastiska produkten eller tjänsten, men fungerar inte de interna processerna faller man på eget grepp. Väl fungerande processer minskar beroendet av enskilda personer, skapar trygghet och kortar vägen för företagets produkt/tjänst ut till kund. Med ett tillitsbaserat ledarskap känner sig medarbetarna trygga att ta initiativ och ansvar, vilket medför en ständig utveckling av verksamheten.

Effektiva processer i praktiken

 • Kartlägga relevanta processer, från inleverans till kund samt från rekrytering till avslut av anställning.
 • Identifiera eventuella misstag/fallgropar för att utifrån det kunna effektivisera processerna.
 • Involvera medarbetarna i verksamhetens kartläggning och effektivisering.
 • Skapa ökad trygghet genom att formulera standardlösningar på eventuella störningar i verksamheten, t.ex. vid sjukdom, reklamation m.m.
 • Skapa en tydlig ”Go to market-strategi” – hur får företaget produkten eller tjänsten till kund?
Engagerade-medarbetare

Engagerade medarbetare

Medarbetarnas engagemang påverkas av i vilken omfattning de har möjlighet att påverka, utvecklas och bidra med något som känns meningsfullt. En siffra i en medarbetarundersökning kan vara värdefull, men genom samtal med medarbetarna erhålls en djupare förståelse av företagskulturen och upptäcks omedvetna interna strukturer. Vilka beteenden lyfts och belönas – och vilka accepteras inte? Bara en engagerad medarbetare bidrar till och utvecklar effektiva processer!

 • När känner medarbetarna sig sedda?
 • Hur attraherar ni de verkliga talangerna?
 • På vilket sätt är medarbetarna ambassadörer för ert företag?
 • Hur vet ni att medarbetarna upplever att deras insats bidrar till målen?
 • På vilket sätt tillvaratas medarbetarnas drivkrafter och potential?
Engagerade-kunder

Engagerade kunder

Ert företag behöver utvecklas efter kundens faktiska behov. Det kan låta som en självklarhet, men är ni helt säkra på hur det behovet ser ut? För att vara knivskarp och relevant i ert erbjudande kan ni inte gissa er fram, ni behöver visa kunden att deras input är avgörande.

Helklart introducerar samtalet med kunderna som ett verktyg för att få dem att känna sig utvalda och för att stärka kundrelationen. Förutom att kunderna får uppmärksamhet, får ert företag värdefull information att arbeta vidare med.

 • Hur säkerställer ni att verksamheten utvecklas utifrån kundernas faktiska behov?
 • När känner kunderna sig sedda?
 • Hur vet ni att kunderna vill vara kvar?
 • På vilket sätt är kunderna ambassadörer för ert företag?
 • Hur tillvaratas kundernas idéer för vidareutveckling av erbjudandet och kundvärdet?

Telefon

070-315 65 15

E-post

helen@helklart.se